Strategia Komisji Nadzoru Finansowego. Jakie są jej założenia?

Strategia Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) na lata 2021-2025 zakłada 17 celów, których realizacja będzie odbywała się przy większej proaktywnosci w działaniach Urzędu i z coraz szerszym wykorzystaniem nowych technologii, poinformowali przedstawiciele instytucji. Realizacja strategii nie będzie wiązała się z podwyżką opłat pobieranych przez UKNF, a dodatkowe środki Urząd chce pozyskiwać z grantów.

„Uważamy, że nowoczesny i sprawny nadzór musi działać proaktywnie, a do tego potrzebne jest przede wszystkim efektywne zarządzanie informacją, posiadanymi zasobami wiedzy. Z tym wiążą się kolejne działania, czyli digitalizacja, automatyzacja procesów nadzorczych oraz wdrożenie w UKNF zintegrowanego systemu zarządzania całą organizacją” – powiedział Jacek Jastrzębski, szef KNF podczas prezentacji strategii.

Prezentacja strategii w linku Strategia_UKNF_prezentacja

Podkreślił, że proaktywność to słowo-klucz całej strategii.

„To, co chcemy przede wszystkim osiągnąć, to żeby nie było problemów z przepływem informacji czy z niewystarczająco szybkim przepływem informacji. Chodzi o to, żeby reakcja na jakikolwiek sygnał z zewnątrz była możliwie jak najszybsza. […] To wymaga zmian wielopłaszczyznowych, bo i technologicznych, i – nie ukrywam – zmian, jeśli chodzi o postawy, o pewne nastawienie na działanie” – dodał.

Strategia została skonstruowana jako zbiór celów strategicznych prowadzących w 3 kierunkach zmian: skuteczniejsze i efektywniejsze wykorzystanie danych, informacji i wiedzy, bardziej proaktywny nadzór oraz lepsze zarządzanie organizacją, wymieniono w dokumencie.

UKNF w latach 2021-2025 realizuje cele, na które składają się 9 celów ustawowych oraz 17 celów strategiczne. Dla każdego z 17 celów strategicznych zostanie opracowany (do końca października) plan wdrożenia.

Wśród tych celów znajdują się m.in.:

w perspektywie rynku finansowego:

– nadużycia i nieprawidłowości skuteczniej wykrywane i zwalczane na rynku finansowym;

* w perspektywie procesów wewnętrznych:

– rozwinięte mechanizmy przeciwdziałania nadużyciom i nieprawidłowościom

– zaangażowanie podmiotów nadzorowanych w zrównoważony rozwój (ESG) uwzględnione

– udoskonalanie, monitorowanie, analizowanie i prognozowanie rynku finansowego

– zwiększony wpływ na kształt regulacji krajowych i zagranicznych

– wzmocniony nadzór nad produktami i usługami finansowymi oraz ich dystrybucją

* w perspektywie procesów interesariuszy:

– działania informacyjne, ostrzegawcze, i edukacyjne dostosowane do zmian rynku finansowego i potrzeb jego uczestników

– przestrzeń do rozwoju innowacji i stosowania nowych technologii na rynku finansowym

* w perspektywie procesów aktywów:

– kultura organizacji oparta na wartościach, efektywnej komunikacji, doskonaleniu i zrównoważonym rozwoju

– nowoczesne technologie wzmacniające procesy nadzorcze i organizacyjne

– zintegrowane zarządzanie celami, procesami i aktywami poprzez cyfrowy model organizacji.

„Te 17 celów strategicznych jest ze sobą powiązane. Jeżeli nie poprawimy naszych aktywów, zasobów, to nie będziemy mogli zmienić naszego sposobu działania, nie przyniesiemy korzyści interesariuszom i nie wpłyniemy też na rynek finansowy tak, jak byśmy chcieli wpłynąć” – wskazał Piotr Czyżewski z Departamentu organizacji, controllingu i budżetowania w UKNF.

Dodał, że możliwa jest jednak realizacja niektórych w mniejszych zakresie, jeśli wpłyną na to np. koszty.

Kluczowe obszary inwestowania w ramach strategii to: zwiększenie nakładów inwestycyjnych na rozwój narzędzi i systemów ICT oraz rozwój kapitału ludzkiego, podano w dokumencie.

„Proaktywność staramy się realizować z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego po to, by śledzić pewne trendy i móc ostrzegać się wzajemnie” – wskazał dyrektor generalny Urzędu KNF Kamil Mroczek.

Strategia będzie finansowana w całości ze środków uzyskanych z wpłat i opłat za sprawowanie nadzoru finansowego. Jednakże jej realizacja nie będzie mieć wpływu na wysokość wpłat i opłat za sprawowanie nadzoru finansowego.

„Nie zakładamy, aby w związku z realizacją strategii była potrzeba zmiany naszego podejścia do kosztów nadzoru i zwiększania tych kosztów. Natomiast to, gdzie upatrujemy pewnego potencjału na pozyskanie środków, to chcemy w ramach współpracy ze środowiskami naukowymi korzystać ze środków grantowych Widzimy duży potencjał aplikowania o granty związane z badaniami wdrożeniowymi. Wydaje nam się, że UKNF jest też potencjalnie dobrym partnerem dla środowisk akademickich” – powiedział Jastrzębski.

Cele strategiczne podlegają corocznemu przeglądowi w pierwszym kwartale roku kalendarzowego. W ramach przeglądu, w roku 2023 przeprowadzona zostanie ewaluacja strategii, weryfikująca aktualność celów strategicznych, wyzwań i warunków jej realizacji. (ISBnews)

Polecamy nasze podcasty